top of page
Scientist using microscope

การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม (Genetic Screening)

เป็นการตรวจสอบความผิดปกติบนยีนหรือบนโครโมโซมของแต่ละบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง โดยลงลึกไปถึงระดับ

ดีเอนเอ ผ่านการคัดกรองยีนจากการเก็บตัวอย่างเลือดหรือน้ำลายตามความเหมาะสม เพื่อนำไปสกัดสารดีเอ็นเอด้วยมาตรฐานระดับสากล

ผลลัพธ์ที่ได้จะเหนือกว่าการตรวจสุขภาพทั่วไป สามารถบอกถึงความเสี่ยงการมีโรคในอนาคตอันใกล้และไกลได้ รวมถึงระดับการแสดงออกของยีนว่าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับตัวอย่าง จึงสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอายุที่ยืนยาวอย่างครอบคลุมตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะในการป้องกันความเสื่อมของร่างกาย และการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น

ทั้งนี้ในการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม เป็นเพียงการวิเคราะห์เชิงสถิติว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงสูง ไม่ได้บ่งชี้ถึงการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคเสมอไป เป็นเพียงข้อมูลที่จะบอกถึงแนวโน้มและโอกาสในการเกิดโรคที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มประชากรเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ตรวจสุขภาพเชิงลึก เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การป้องกัน การลดความเสี่ยง และความรุนแรงในการเกิดโรคได้

ผู้ที่ต้องการวางแผนดูแลสุขภาพในระยะยาว เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับตนเองอย่างแท้จริงตลอดช่วงชีวิต

เหมาะสำหรับ

GNS

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต (Lifestyle Modification)

การให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเฉพาะบุคคลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีพฤติกรรมที่ส่งเสริมต่อสุขภาพองค์รวมของร่างกายอย่างเหมาะสม และถือเป็นวิธีการป้องกันภาวะต่าง ๆ ของร่างกายที่ยั่งยืนที่สุด โดยประกอบไปด้วยหลากหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง อาทิเช่น การเลือกรับประทานอาหาร การปรับกิจกรรมทางกาย และการปรับความคิดและทัศนคติ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อการควบคุมในระดับเหนือยีน สามารถป้องกันโรคและความเจ็บป่วยในอนาคตได้อย่างครอบคลุม

โดยการนำข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพเชิงลึก มาประกอบกับข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างละเอียด นำมาวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพเป็นระยะ ๆ และอาจพิจารณาการใช้อาหารเสริมซึ่งสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของการพัฒนาสุขภาพร่างกายได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับและวิเคราะห์กิจวัตรประจำวันเข้ามาเพื่อช่วยวิเคราะห์สภาวะสุขภาพอย่างละเอียด

ผู้ที่ต้องการยกระดับสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นอย่างยั่งยืน

และมีสุขภาพดียิ่งขึ้นสวนทางกับอายุที่เพิ่มขึ้น

เหมาะสำหรับ

asian-mother-daughter-having-fun-outdoor-happy-family-people-enjoying-time-together-around
LifeM
woman-therapy-session-attentive-psychologist-attentive-psychologist-holding-pencil-her-han

การดูแลสุขภาพจิตใจ

(Mental Health)

การปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบส่วนตัว เพื่อจุดประสงค์ของการมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง โดยสุขภาพจิตใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างได้ด้วยตนเองและสัมพันธ์กับการมีสุขภาพกายที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น จึงนำไปสู่การมีสุขภาพองค์รวมที่ดีขึ้นตามมา

โดยการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้น ไม่เพียงแต่มุ่งหวังให้เกิดความสุขที่มากขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่เป็นการสร้างความเข้าใจและปรับการรับรู้ใหม่ให้กับตนเอง ให้สามารถตระหนักรู้ได้เท่าทันปัญหา และตระหนักได้ถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาของตนเอง ตลอดจนสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถรักษาสมดุลของอารมณ์และคงไว้ซึ่งสุขภาพจิตใจที่ดีได้ นอกจากนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยฝึกทำให้สมองเกิดการเรียนรู้ และมีการจัดเรียงตนเองใหม่ เพื่อให้สามารถรับมือกับสภาวะทางจิตใจและสิ่งรอบข้างที่เจอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ที่เผชิญกับความคิดและจิตใจที่ไม่สุขสงบ ให้สามารถเข้าใจตนเอง

และสภาวะแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เหมาะสำหรับ

Mental

การรักษาด้วยพลังงาน

(Energy Medicine)

การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุลจากภายใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการประเมินพลังงานของร่างกายในระดับเซลล์ และทำการปรับสมดุลพลังงานที่บกพร่องไปให้กลับมาอยู่ในระดับที่มีความสมดุล เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่ไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือเกิดความเสื่อม รวมถึงเหมาะสมแก่การฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้ไปสู่จุดที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุดได้

โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการปรับสมดุล รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งสามารถช่วยควบคุมสมดุลของระบบร่างกาย และรักษาสมดุลพลังงานของร่างกายไว้ได้

ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายโดยรวมให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุด ผ่านการปรับสมดุลพลังงาน โดยไม่รุกรานร่างกาย (Non-invasive)

เหมาะสำหรับ

Cannabis oil as an energy medicine
EnergyMed
Healthy couple

การดูแลไมโครไบโอมในลำไส้

(Gut Microbiome Care)

ลำไส้ ถือเป็นสมองที่สองของร่างกาย ซึ่งนอกจากทำหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ ยังมีส่วนสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมของร่างกายถึงกว่า 70% (Gut-Associated Lymphoid Tissue) และยังเกี่ยวข้องกับสุขภาวะร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ในแต่ละบุคคล

หากเกิดความไม่สมดุลของไมโครไบโอมในระยะยาว อาจส่งผลต่อร่างกายในหลายระบบ นำมาซึ่งความเจ็บป่วยตามมาได้เช่น ระบบประสาทและสมอง ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบเผาผลาญของร่างกาย หรือแม้แต่การพบปริมาณไขมัน น้ำตาล และคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น เป็นต้น

โดยภายในลำไส้จะประกอบไปด้วยจุลินทรีย์กว่าล้านล้านตัว หรือ "ไมโครไบโอม" ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นอย่างมาก ไมโครไบโอมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล เช่น อาหารที่บริโภค ยา สิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ หรือแม้แต่ความเครียด ล้วนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมดุลไมโครไบโอมทั้งสิ้น

ดังนั้น การมีวิถีชีวิตที่ส่งผลให้เกิดสมดุลไมโครไบโอมที่ดี รวมถึงก่อให้เกิดจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้เพิ่มขึ้นจึงมีความสำคัญ นอกจากนี้ การนำนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ การรับประทานผลิตภัณฑเ์สริมอาหารประเภทโพรไบโอติกส์ก็เป็นวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพองค์รวม

ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยในอนาคต รวมถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ลำไส้แปรปรวน อาหารไม่ย่อย เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

GMC
bottom of page